ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NOS AUTOMATISERING

 

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij die de overeenkomst met NOS AUTOMATISERING heeft gesloten

1.2. Contract: het document waarin een overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

1.3. Contractperiode: de periode zoals vermeld in het contract waarop de overeenkomst betrekking heeft en die bij prolongatie van de overeenkomst telkens wordt verlengd.

1.4. Contractjaar: opeenvolgende periodes van 1 jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

1.5. Facturatietermijn: de periode waarover de verschuldigde premie in rekening wordt gebracht.

1.6. Firewall: een apparaat, bestaande uit hardware en software, dat wordt geplaatst tussen het te beveiligen netwerk van opdrachtgever en het openbare Internet, met als doel te voorkomen dat gebruikers van het Internet ongeautoriseerd toegang tot het netwerk van opdrachtgever kunnen krijgen.

1.7. Hardware: apparatuur.

1.8. Ingangsdatum: de datum waarop de overeenkomst van kracht wordt en premiebetaling verschuldigd is.

1.9. Netwerk: een onderling gekoppeld stelsel van apparaten dat dient voor de overdracht van elektronische gegevens en dat als een samenhangend geheel wordt beheerd.

1.10. Offertegoedkeuringsdatum: datum waarop de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door middel van brief of email bij NOS AUTOMATISERING is binnengekomen.

1.11. Opdrachtgever: de wederpartij die de overeenkomst met NOS AUTOMATISERING heeft gesloten.

1.12. Oplevering: het moment waarop wij de installatie hebben voltooid en daarvan, indien noodzakelijk, mededeling hebben gedaan aan de opdrachtgever.

1.13. Port Scan: het uitvoeren van een test via het Internet waarbij systematisch wordt getracht in te breken op het netwerk van opdrachtgever met als doel zwakke plekken in de beveiliging van het netwerk aan het licht te brengen

1.14. Premie: het periodieke bedrag dat verschuldigd is voor de dienstverlening zoals omschreven in de serviceovereenkomst, de software-update overeenkomst of de support overeenkomst.

1.15. Prolongatiepremie: de premie die verschuldigd is voor het verlengen van het contract. De prolongatiepremie bestaat uit de vorige prolongatiepremie vermeerderd met de premie voor eventuele uitbreidingen in het netwerk en aangepast aan eventuele tariefsherzieningen.

1.16. Responsetijd: de tijd tussen de melding van een incident door opdrachtgever aan NOS AUTOMATISERING volgens de in het servicecontract omschreven methode tot het moment waarop een medewerker van NOS AUTOMATISERING ofwel aanvangt met het leveren van telefonische support of het uitvoeren van beheerwerkzaamheden, ofwel bij opdrachtgever arriveert, dit afhankelijk van de dienst zoals omschreven in het contract. De maximale responsetijd die NOS AUTOMATISERING garandeert wordt vermeld in het contract.

1.17. Remote Beheer: het uitvoeren van beheerswerkzaamheden op afstand, bijvoorbeeld het beheren van het netwerk van een opdrachtgever vanuit het remote beheercentrum van NOS AUTOMATISERING in Den Ham.

1.18. Rule base: het totaal aan criteria dat wordt ingesteld op een apparaat waarmee de werking van het apparaat wordt bepaald. Bijvoorbeeld het geheel aan regels op een firewall waarmee wordt bepaald welke soort verkeer en welke gebruikers al dan niet toegang tot een door de firewall beveiligd netwerk mogen krijgen.

1.19. Service Level Agreement (SLA): een serviceovereenkomst waarbij de dienstverlening nauwkeurig in meetbare grootheden omschreven is.

1.20. Serviceovereenkomst: een overeenkomst waarbij NOS AUTOMATISERING gedurende langere tijd en op basis van een periodiek te betalen vast tarief, de premie, in een contract omschreven repeterende werkzaamheden aan apparatuur voor opdrachtgever uitvoert of diensten aan opdrachtgever levert.

1.21. Software licentie: licentie die recht geeft op het gebruik van bepaalde software onder de voorwaarden die de fabrikant daar aan stelt.

1.22. Software release: een nieuwe verbeterde versie van de software conform de voorwaarden van de fabrikant.

1.23. Software update overeenkomst: overeenkomst die recht geeft op het verkrijgen en gebruiken van regelmatig beschikbaar komende software updates conform de voorwaarden zoals die door de fabrikant worden gesteld.

1.24. Software update: nieuwe verbeterde versie van de software echter doorgaans zonder nieuwe functionaliteit conform de voorwaarden van de fabrikant.

1.25. Software: programmatuur.

1.26. Software support: ondersteuning op het gebruik van software.

1.27. Time to fix: de tijd tussen de melding van een incident door opdrachtgever aan NOS AUTOMATISERING volgens de in het servicecontract omschreven methode tot het moment waarop de meest essentiële functies van het netwerk weer zijn hersteld.

 

2. Algemeen

2.1. Op al onze offertes, verkoopovereenkomsten, leveranties etc. hoe ook tot stand gekomen diensten en mededelingen zijn uitsluitend van toepassing deze algemene voorwaarden en dan steeds in de laatst gedeponeerde versie, met uitsluiting derhalve van eventuele door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Afwijkingen ten bezware van”NOS AUTOMATISERING”, hierna te noemen NOS AUTOMATISERING, gelden alleen indien door NOS AUTOMATISERING schriftelijk bevestigd. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NOS AUTOMATISERING waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

3. Offertes

3.1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor NOS AUTOMATISERING eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. Leveringstermijn

4.1. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht door NOS AUTOMATISERING is aanvaard. Indien de opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

4.2. Een door NOS AUTOMATISERING opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij NOS AUTOMATISERING bekende omstandigheden. Leveringstermijnen gelden bij benadering. Overschrijding van een leveringstermijn geeft nimmer recht op enige schadevergoeding. De opdrachtgever die na overschrijding van een opgegeven leveringstermijn NOS AUTOMATISERING schriftelijk heeft gemaand en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog de overeenkomst uit te voeren is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien NOS AUTOMATISERING niet in staat is de overeenkomst uit te voeren binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn.

 

5. Prijzen

5.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen netto in Euro’s exclusief BTW. NOS AUTOMATISERING behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien en voor zover de door NOS AUTOMATISERING te betalen inkoopprijs als gevolg van wijziging van wisselkoersen van vreemde valuta of als gevolg van door enige overheidsmaatregel verhoogde belastingen, heffingen of invoerrechten met meer dan 5% is gestegen ten opzichte van de prijs die voor NOS AUTOMATISERING gold op het moment van opdrachtbevestiging. Een dergelijke verhoging van de verkoopprijs geeft geen recht op annulering van de order door de opdrachtgever.

 

6. Transportkosten

6.1. Bestellingen vanaf 500 Euro exclusief BTW worden franco adres opdrachtgever binnen Nederland verzonden. Beneden dat bedrag wordt een bijdrage van 17.50 Euro exclusief BTW voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

7. Keuring, acceptatie en reclames

7.1. De opdrachtgever is verplicht om bij aflevering de zaken te controleren op hoeveelheid, hoedanigheid, beschadiging. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld en op het vervoersdocument of op de afleverbon te worden aangetekend. Gebreken die bij aflevering niet terstond konden worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van NOS AUTOMATISERING te worden gebracht.

7.2. Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het tijdstip waarop de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt c.q. had kunnen ontdekken, schriftelijk aan NOS AUTOMATISERING te worden gemeld.

 

8. Eigendomsovergang en risico

8.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.

8.2. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt NOS AUTOMATISERING zich de eigendom van de goederen voor. De eigendom van de betreffende goederen gaat op de opdrachtgever over zodra de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met betrekking tot de goederen heeft voldaan.

8.3. Indien er gerede twijfel bij NOS AUTOMATISERING bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is NOS AUTOMATISERING bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door NOS AUTOMATISERING te lijden schade indien de aflevering vertraging ondervindt ten gevolge van terechte twijfel over de betalingscapaciteit van opdrachtgever.

8.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om goederen, waarvan de betaling nog niet aan NOS AUTOMATISERING is verricht, door te verkopen of anderszins te bezwaren of in pand te geven.

 

9. Betaling

9.1. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij NOS AUTOMATISERING anders bedingt.

9.2. Bij opdrachten boven 15.000 euro geldt het volgende facturatie schema waarbij het voorgaande lid van kracht blijft: 40% van het totale bedrag aan producten en diensten wordt gefactureerd bij opdrachtverlening; 40% van het totale bedrag wordt gefactureerd bij de levering of eerste deellevering van de producten; 20% wordt gefactureerd bij oplevering.

9.3. In geval van te late betaling is de opdrachtgever over het openstaande deel van het factuurbedrag een rente verschuldigd van 9% op jaarbasis. Gedeelten van een maand worden voor een volle maand gerekend. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Schuldvergelijking is slechts mogelijk indien de vordering van de opdrachtgever op NOS AUTOMATISERING door NOS AUTOMATISERING schriftelijk is erkend. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet stipt nakomt, zijn wij gerechtigd alle NOS AUTOMATISERING goeddunkende maatregelen ter incasso van onze vordering te nemen of te doen nemen. De kosten van zodanige maatregelen komen ten laste van de opdrachtgever die verplicht is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan NOS AUTOMATISERING te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd het recht van NOS AUTOMATISERING vergoeding van verdere kosten te vorderen indien deze ter zake van inning van de vordering door NOS AUTOMATISERING zijn gemaakt.

9.4. De vorderingen van NOS AUTOMATISERING op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

9.4.1. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;

9.4.2. Indien NOS AUTOMATISERING de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de hiervoor genoemde gevallen is NOS AUTOMATISERING bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van NOS AUTOMATISERING schadevergoeding te vorderen.

 

10. Risico bij opslag

10.1. Indien de goederen om welke reden dan ook niet door de opdrachtgever op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen is NOS AUTOMATISERING gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan.

 

11. Wijzigingen of annuleringen

11.1. Wijzigingen of annuleringen van een tussen partijen gesloten overeenkomst behoeven de schriftelijke instemming van NOS AUTOMATISERING. De opdrachtgever is alsdan gehouden alle schade en kosten, voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan NOS AUTOMATISERING te vergoeden met een minimum van 15% van de factuurwaarde van de in eerste instantie overeengekomen leverantie, met dien verstande dat het bedrag niet lager is dan 250 Euro.

 

12. Retourzendingen

12.1. Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard indien de opdrachtgever een door NOS AUTOMATISERING verstrekt retournummer heeft vermeld op de zending. Bij ongefrankeerde en onvolledige retourzendingen (originele verpakking, handboeken, kabels, etc.) heeft NOS AUTOMATISERING het recht de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

 

13. Garantie

13.1. NOS AUTOMATISERING garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten er zich niettemin gebreken voordoen in de door NOS AUTOMATISERING geleverde goederen als gevolg van fabricage of materiaalfouten, dan zal NOS AUTOMATISERING deze gebreken herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de fabrikant, c.q. leverancier van het betreffende apparaat geldende garantievoorwaarden. De garantie van de leverancier van NOS AUTOMATISERING wordt back-to-back doorgegeven aan opdrachtgever, waarbij de garantiebepalingen en –termijnen van de leverancier van NOS AUTOMATISERING van toepassing zijn. Deze garantie komt geheel te vervallen indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtgever, alsmede in geval van reparatie door andere dan door NOS AUTOMATISERING aangewezen reparateurs. Goederen of onderdelen daarvan die ingevolge garantie of ingevolge reparatie opdracht worden vervangen worden daardoor eigendom van NOS AUTOMATISERING. NOS AUTOMATISERING kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan een door haar op te geven adres binnen Nederland wordt toegezonden. Aanspraak op garantie moet door de opdrachtgever worden gedaan door berichtgeving daarvan bij aangetekend schrijven aan NOS AUTOMATISERING binnen de genoemde termijn. NOS AUTOMATISERING is nimmer gehouden tot enigerlei verdere verplichting zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

14. Ontbinding

14.1. NOS AUTOMATISERING is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als: opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest; opdrachtgever tekort komt in de naleving van zijn verplichtingen uit een overeenkomst.

14.2. Ontbinding van een overeenkomst krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een brief met ontvangstbevestiging.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1. In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van geleverde producten of onvolkomenheden bij de uitvoering van diensten zal NOS AUTOMATISERING trachten deze te laten functioneren, respectievelijk uit te voeren als overeengekomen. Indien desondanks sprake is van toerekenbare tekortkoming van NOS AUTOMATISERING, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van NOS AUTOMATISERING beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig gebleken zaken, hetzij tot een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten waarop de reclame betrekking heeft.

15.2. NOS AUTOMATISERING, of de onderaannemers, of de door NOS AUTOMATISERING ingeschakelde dienstverleners, zijn nimmer aansprakelijk voor stagnatieschade, bedrijfsschade, gevolgschade en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.

15.3. Ter beperking van de eventueel te lijden schade als gevolg van het onvoldoende functioneren van producten is de opdrachtgever verplicht van alle gegevens en bestanden die bestemd zijn om te worden verwerkt of bewerkt met behulp van door NOS AUTOMATISERING geleverde producten of diensten, tenminste twee kopieën afgezonderd te bewaren.

15.4. NOS AUTOMATISERING is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen, ook niet indien het virus door werkzaamheden van medewerkers van NOS AUTOMATISERING op het netwerk van opdrachtgever terecht is gekomen.

15.5. NOS AUTOMATISERING is niet aansprakelijk door schade als gevolg van door haar uitgevoerde beheer werkzaamheden of indien zich ongeautoriseerde gebruikers toegang tot het netwerk van opdrachtgever weten te verschaffen, ook niet indien een aanwezige firewall door of op advies van medewerkers van NOS AUTOMATISERING is geconfigureerd.

16. Intellectuele eigendom / licenties

16.1. Auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle door NOS AUTOMATISERING geleverde producten en diensten blijven eigendom van NOS AUTOMATISERING, dan wel de toeleverancier van NOS AUTOMATISERING die voor de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld, zulks tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze rechten worden overgedragen. De afnemer is gerechtigd tot gebruik van programmatuur overeenkomstig de voorwaarden die zijn vermeld bij de geleverde softwarepakketten.

16.2. NOS AUTOMATISERING neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorg in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.

 

17. Overmacht

17.1. De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke NOS AUTOMATISERING door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

17.2. Van overmacht aan de zijde van NOS AUTOMATISERING is sprake, indien NOS AUTOMATISERING na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van NOS AUTOMATISERING als bij derden, van wie NOS AUTOMATISERING de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van NOS AUTOMATISERING ontstaan.

17.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel NOS AUTOMATISERING als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft NOS AUTOMATISERING slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

17.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar NOS AUTOMATISERING terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

18. Installatie

18.1. Wanneer het installeren van de bestelde goederen deel uitmaakt van het overeengekomene, zal de opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bouwkundige, elektrische en andere voorzieningen, die nodig zijn in verband met de installatie, zijn getroffen. Wij hebben alsdan het recht gebruik te maken van de noodzakelijke faciliteiten, zoals elektriciteit en opslag van apparatuur. Niet in de offerte begrepen zijn hak- en breekwerkzaamheden, evenmin herstel in de oorspronkelijke bouwkundige toestand. Ter zake zal de opdrachtgever NOS AUTOMATISERING voor enigerlei aansprakelijkheid vrijwaren. Door opdrachtgever verstrekte opdrachten voor meerwerk en aanvullende leveranties zullen door NOS AUTOMATISERING extra worden gefactureerd. De oplevering in goede staat en de acceptatie daarvan door opdrachtgever zal worden geacht plaats te vinden op het moment waarop wij de installatie hebben voltooid en daarvan, indien noodzakelijk, mededeling hebben gedaan aan de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

19. Personeel

19.1. Opdrachtgever verbindt zich gedurende een periode van 1 jaar na opdrachtverlening aan NOS AUTOMATISERING voor de levering van diensten en/of goederen geen personeel van NOS AUTOMATISERING actief te benaderen en/of in dienst te nemen, zulks op straffe van een boete van 50.000 Euro per gebeurtenis en 2.500 Euro voor elke dag dat het dienstverband voortduurt. Deze boete is zonder rechterlijke tussenkomst invorderbaar.

 

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Alle met NOS AUTOMATISERING aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

20.2. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegd rechter van de plaats van vestiging van NOS AUTOMATISERING, tenzij NOS AUTOMATISERING er de voorkeur aan geeft geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.

 

21. Nederlandse tekst prevaleert

21.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede.

 

22. Escalaties

22.1. Indien een klacht van opdrachtgever welke zij via de normale kanalen aan NOS AUTOMATISERING kenbaar gemaakt heeft niet naar tevredenheid wordt behandeld, kan de opdrachtgever de klacht escaleren. Dit kan opdrachtgever doen door een email te versturen gericht aan info@nosautomatisering.nl Hierdoor wordt de klacht geëscaleerd tot op directie niveau. Uiterlijk de volgende werkdag neemt NOS AUTOMATISERING contact op met opdrachtgever en worden in onderling overleg passende vervolg acties overeengekomen. NOS AUTOMATISERING stelt een vaste contactpersoon aan die zorg draagt voor de verdere afhandeling van de acties. De directie wordt door deze contactpersoon dagelijks geïnformeerd over de status en voortgang van de acties.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN

 

23. Uitvoering van de overeenkomst

23.1. NOS AUTOMATISERING zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

23.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NOS AUTOMATISERING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

23.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NOS AUTOMATISERING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NOS AUTOMATISERING worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NOS AUTOMATISERING zijn verstrekt, heeft NOS AUTOMATISERING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

23.4. NOS AUTOMATISERING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NOS AUTOMATISERING is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NOS AUTOMATISERING de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

24. Contractsduur; Uitvoeringstermijn

24.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

24.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever NOS AUTOMATISERING derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

25. Wijziging van de overeenkomst

25.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

25.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NOS AUTOMATISERING zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

25.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal NOS AUTOMATISERING de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

25.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal NOS AUTOMATISERING daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

26. Geheimhouding

26.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

27. Gebreken; Klachttermijnen

27.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NOS AUTOMATISERING.

27.2. Indien een klacht gegrond is, zal NOS AUTOMATISERING de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal NOS AUTOMATISERING slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

28. Honorarium

28.1. Tenzij schriftelijk een vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van NOS AUTOMATISERING, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

28.2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR SERVICEOVEREENKOMSTEN

 

29. Algemeen

29.1. Op serviceovereenkomsten zijn ook alle hierboven genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar voorwaarden strijdig zijn prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

 

30. Definities van dienstverlening

30.1. Het melden van storingen.

30.2. Het ontvangen van telefonische support.

30.3. Vervoer en transport: vervoer van NOS AUTOMATISERING medewerkers en transport van apparatuur naar de locatie(s) waar de producten staan opgesteld. Een overzicht van de producten is opgenomen in de betreffende bijlage van het servicecontract.

30.4. Onderzoek op locatie: NOS AUTOMATISERING verricht op locatie onderzoek naar de aard van de storing.

30.5. Vervanging van defecte apparatuur op locatie: indien na onderzoek van NOS AUTOMATISERING de apparatuur defect blijkt, levert en installeert NOS AUTOMATISERING vervangende apparatuur op locatie van opdrachtgever binnen de in de serviceovereenkomst overeengekomen tijden.

30.6. Vervanging van defecte apparatuur bij reparatie: indien apparatuur van opdrachtgever defect blijkt, levert NOS AUTOMATISERING vervangende apparatuur na ontvangst van het defecte apparaat binnen de in de serviceovereenkomst overeengekomen tijden.

30.7. Reparatie van apparatuur: opdrachtgever biedt defecte ter apparatuur aan bij NOS AUTOMATISERING. NOS AUTOMATISERING zorg draagt voor de reparatie. De reparatiekosten zijn inbegrepen.

30.8. Beschikbaar stellen inbel-voorziening door NOS AUTOMATISERING: indien het factuurbedrag van het servicecontract hoger is dan 15.000 Euro op jaarbasis, stelt NOS AUTOMATISERING de apparatuur voor de inbel-voorziening kosteloos ter beschikking. Deze dient door opdrachtgever in operationele staat gehouden te worden. Deze apparatuur blijft eigendom van NOS AUTOMATISERING.

30.9. Het beschikbaar stellen van nieuwe software releases en updates.

30.10. Het bekend maken van de functionaliteit van nieuwe software releases.

30.11. Maximaal twee maal per contractjaar installeren van nieuwe software releases of updates waarbij voor locaties binnen Nederland de installatiekosten inbegrepen zijn. Voor locaties buiten Nederland worden werkuren alsmede reis- en verblijfskosten in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

30.12. Het beschikbaar stellen van software updates en patches binnen dezelfde release.

30.13. Remote Beheer Fault Management, het op afstand diagnosticeren en waar mogelijk verhelpen van storingen. Waar nodig wordt de storing op locatie gediagnosticeerd. Storingen in hardware worden opgelost voor zover gedekt door en volgens de voorwaarden van de afgesloten hardware serviceovereenkomst. Software updates worden verstrekt voor zover gedekt door een software update overeenkomst.

30.14. Het administreren van de configuratie en instellingen van het in beheer gegeven netwerkdeel, alsmede IP nummers en softwareversies.

30.15. Remote Beheer Change Management, het op afstand doorvoeren van wijzigingen in de configuratie en het aanmaken van gebruikers volgens de overeengekomen wijzigingsprocedure.

30.16. Remote Beheer Preventief Onderzoek, het periodiek op afstand uitvoeren van een volledige configuratieanalyse van het deel van het netwerk dat in beheer is gegeven. Hierbij wordt tevens gekeken of het noodzakelijk is software updates te installeren of wijzigingen in het netwerk aan te brengen. Het resultaat wordt middels een beknopt rapport met eventuele aanbevelingen aan u gerapporteerd.

30.17. Remote Beheer Security Check, het periodiek op afstand uitvoeren van een port scan op een firewall waarbij systematisch wordt gecontroleerd of er gaten in de netwerkbeveiliging zijn. Het resultaat wordt middels een beknopt rapport met eventueel aanbevelingen voor verbetering aan u gerapporteerd. Deze werkzaamheden worden alleen uitgevoerd indien er een firewall in beheer is gegeven.

30.18. Remote Beheer Network Performance Scan, het periodiek op afstand en waar nodig op locatie uitvoeren van een netwerkmeting waarbij wordt geanalyseerd welke soorten netwerkverkeer er zijn en welke belasting zij voor het netwerk vormen. Het resultaat wordt middels een beknopt rapport met eventueel aanbevelingen voor verbetering aan u gerapporteerd.

30.19. Automatische software updates via het Internet.

30.20. Gegarandeerde “time to fix” van storingen in apparatuur die het gevolg zijn van defecte onderdelen. De garantie geldt niet indien de oorzaak van de storing ligt in programmatuur of configuratie van het apparaat.

 

31. Ingangsdatum

31.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat een serviceovereenkomst voorapparatuur in: – op de datum van de installatie door NOS AUTOMATISERING van de apparatuur;- Indien de apparatuur niet door NOS AUTOMATISERING wordt geïnstalleerd op de datum van levering van de apparatuur zoals op de pakbon is vermeld.

32. Locatie van de apparatuur en serienummeradministratie

32.1. NOS AUTOMATISERING kan de locaties waar de apparatuur staat opgesteld specificeren in een bijlage van het servicecontract. Indien apparatuur wordt verplaatst naar andere locaties dient opdrachtgever NOS AUTOMATISERING hiervan op de hoogte te stellen voordat de apparatuur is verplaatst. NOS AUTOMATISERING bevestigt de acceptatie van de nieuwe locatie door het toezenden van een nieuwe bijlage waarin de locaties zijn aangepast. NOS AUTOMATISERING heeft het recht nieuwe locaties te weigeren. Eventuele consequenties voor de premie van de overeenkomst in verband.met de wijziging van de locaties worden door NOS AUTOMATISERING schriftelijk medegedeeld.

32.2. Indien opdrachtgever apparatuur naar een andere locatie verplaatst omruilt of vervangt zonder dit met opgave van serienummers en de nieuwe locaties aan NOS AUTOMATISERING mede te delen komt een eventueel overeengekomen verplichting van NOS AUTOMATISERING om desbetreffende gegevens te administreren te vervallen. Dit geeft opdrachtgever geen recht op vermindering van de premie of verbreken van de overeenkomst.

33. Melding van storingen

33.1. Storingen dienen te worden gemeld volgens de procedure die is beschreven in de betreffende bijlage van het servicecontract en door de medewerkers van opdrachtgever die in de bijlage met name zijn genoemd.

 

34. Telefonische support

34.1. Indien volgens het servicecontract recht op support op de producten bestaat heeft opdrachtgever recht op het stellen van vragen over de instellingen van de onder het contract vallende producten. Vragen kunnen door de opdrachtgever telefonisch worden gesteld per brief of email. Beantwoording zal hoofdzakelijk telefonisch geschieden of, naar keuze van NOS AUTOMATISERING per brief of email. Indien NOS AUTOMATISERING van mening is dat het door opdrachtgever gemelde probleem alleen ter plaatse kan worden opgelost en dit aan opdrachtgever laat weten is zij gerechtigd de ondersteuning per telefoon of email te staken.

 

35. Toegang tot de apparatuur

35.1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de medewerkers van NOS AUTOMATISERING toegang kunnen krijgen tot de plaats waar de apparatuur staat opgesteld. Specifieke regelingen met betrekking tot de toegang worden opgenomen in een bijlage van het servicecontract.

 

36. Uitbreiding van een netwerk

36.1. Indien een netwerk waarvoor een serviceovereenkomst bestaat wordt uitgebreid met apparatuur van een fabrikant dat al onder de serviceovereenkomst valt (zoals vermeld in de betreffende bijlage van het servicecontract) wordt de uitbreiding stilzwijgend in het de overeenkomst opgenomen. De premie voor de uitbreiding wordt naar rato van de resterende facturatietermijn van de overeenkomst gefactureerd. De eerstvolgende prolongatiepremie van het contract wordt verhoogd met de premie behorend bij de diverse uitbreidingen. NOS AUTOMATISERING bevestigt iedere uitbreiding door het toezenden van een aangepaste bijlage van het servicecontract met het apparatuuroverzicht.

 

37. Vervanging van defecte componenten

37.1. Indien NOS AUTOMATISERING defecte apparaten in het netwerk vervangt kan zij er voor kiezen de vervangende apparaten in het bezit van de opdrachtgever te laten indien het vervangen apparaat en het vervangende apparaat identiek of gelijkwaardig zijn. Vervangen en vervangende apparatuur verwisseld dan van eigenaar op het moment van omwisseling.

 

38. Uitsluitingen

38.1. Defecten als gevolg van ondeugdelijke behandeling, reparaties door derden, gebruik van ongeschikte accessoires of randapparatuur of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd vallen niet onder de dekking van de serviceovereenkomst.

38.2. Apparatuur voorzien van oudere releases software die niet meer door de fabrikant worden ondersteund vallen niet onder de werking van de overeenkomst.

38.3. Nieuwe softwarereleases vallen niet onder de werking van de serviceovereenkomst. Hiervoor kan wel een software-update overeenkomst worden aangegaan indien de fabrikant zo’n regeling kent en volgens de voorwaarden die de fabrikant daar aan stelt.

38.4. Indien de apparatuur moet worden voorzien van nieuwe software (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe softwarereleases die door de fabrikant zijn vrijgegeven) en dit er toe leidt dat er hardwarematige aanpassingen in de apparatuur noodzakelijk zijn, dan vallen de kosten hiervoor niet onder de werking van de overeenkomst.

38.5. NOS AUTOMATISERING is gerechtigd de dienstverlening onmiddellijk te staken bij niet tijdige betaling van de gefactureerde premie. Opdrachtgever heeft in dat geval niet het recht de overeenkomst te beëindigen en artikel 9 blijft onverminderd van kracht.

 

39. Rapportage en overleg

39.1. NOS AUTOMATISERING zal storingen en defecten bespreken met de betreffende medewerkers van de opdrachtgever. NOS AUTOMATISERING zal een storing afmelden wanneer deze naar haar oordeel is verholpen. Naar keuze van NOS AUTOMATISERING kan gebruik gemaakt worden van communicatie per brief, email, telefonisch of persoonlijk overleg plaatsvinden. Op verzoek van de opdrachtgever kan overleg plaatsvinden over de storingsgevoeligheid van de apparatuur en over de kwaliteit van de dienstverlening door NOS AUTOMATISERING.

 

40. Serienummerregistratie

40.1. NOS AUTOMATISERING zal een administratie voeren waarin de serienummers van de onder de werking van de serviceovereenkomst vallende apparatuur worden vastgelegd.

 

41. Responsetijden

41.1. Opdrachtgever kan per keer aanspraak maken op restitutie van 5% van de jaarpremie indien door NOS AUTOMATISERING de in de overeenkomst genoemde maximale responsetijd wordt overschreden. Opdrachtgever kan op restitutie aanspraak maken door kennisgeving per aangetekend schrijven binnen 14 dagen nadat de overschrijding van de maximale responsetijd plaatsvond. De totale restitutie op de premie kan in een facturatietermijn een bedrag van 15% van de premie niet overschrijden.

41.2. Overschrijding van de responsetijd geeft opdrachtgever geen recht op beëindiging van de overeenkomst.

41.3. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van een deel van de premie zoals genoemd in het eerste lid indien de overschrijding veroorzaakt is door omstandigheden buiten de invloedsfeer van NOS AUTOMATISERING. Daaronder begrepen weersomstandigheden zoals gladheid, sneeuw, extreme regen of hagel, mist, verkeersomstandigheden zoals files, ongevallen, afsluitingen van wegen, uitvallen of vertragingen van pondveren etc. Ook bestaat geen recht op restitutie indien de vertraging het gevolg is van het feit dat de medewerker van NOS AUTOMATISERING geen toegang krijgt tot de locatie waar de apparatuur is opgesteld.

 

42. Facturatie

42.1. De verschuldigde premie wordt gefactureerd voordat de dekking van de overeenkomst ingaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de facturatietermijn een jaar.

42.2. Bij niet tijdige betaling conform het bepaalde in artikel 9 vervalt de dekking van de overeenkomst. Dit ongeacht de verplichting van de opdrachtgever om de verschuldigde som te voldoen. Na ontvangst van de te late betaling wordt de dekking wederom van kracht met als ingangsdatum de oorspronkelijke datum van de onderhavige overeenkomst.

 

43. Stilzwijgende verlenging

43.1. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met de overeengekomen contractperiode verlengd.

43.2. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor een periode van meer dan een jaar worden na de eerste contractperiode telkens stilzwijgend met een jaar verlengd De prolongatiepremie over een jaar wordt in dat geval berekend naar evenredigheid van de looptijd van de eerste contractperiode.

 

44. Tariefsherziening

44.1. NOS AUTOMATISERING is gerechtigd eenmaal per jaar het tarief voor de premie van de overeenkomst aan te passen. Indien NOS AUTOMATISERING voor de overeenkomst gebruik maakt van een overeenkomst met derden voor levering van apparatuur, software of diensten is NOS AUTOMATISERING gerechtigd eventuele tariefswijzigingen in de inkooppremie door te berekenen in de premie van de overeenkomst. Daarnaast is NOS AUTOMATISERING gerechtigd jaarlijks een tariefsverhoging door te voeren gelijk aan het wijzigingspercentage in de voorafgaande facturatietermijn van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

 

45. Beëindiging

45.1. De overeenkomst kan door de opdrachtgever worden beëindigd door opzegging per aangetekend schrijven. Dit schrijven dient minimaal drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode door NOS AUTOMATISERING ontvangen te zijn.

45.2. NOS AUTOMATISERING kan de overeenkomst opzeggen door schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode.

45.3. NOS AUTOMATISERING kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de fabrikant de ondersteuning op de apparatuur of de software heeft gestaakt.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARESUPPORT EN –UPDATE OVEREENKOMSTEN

 

46. Algemeen

46.1. Op softwaresupport en software-update overeenkomsten zijn ook alle hierboven genoemde voorwaarden (inclusief die voor levering van diensten en die voor serviceovereenkomsten) van toepassing. Daar waar voorwaarden strijdig zijn prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

 

47. Ingangsdatum

47.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat een software-update overeenkomst in op de datum dat de licentie ingaat bij de fabrikant van de software c.q. de datum waarop het contract bij de fabrikant ingaat al naar gelang bij die fabrikant gebruikelijk is.

47.2. Een softwaresupport overeenkomst gaat in op de datum zoals vermeld op het contract. Indien een softwaresupport overeenkomst gecombineerd is met een software-update overeenkomst vangt het recht op support aan op het moment dat de software-update overeenkomst ingaat.

 

48. Uitbreiding van de overeenkomst

48.1. Een software-update en/of -support overeenkomst kan met wederzijds goedvinden worden uitgebreid. De wederzijdse goedkeuring wordt verkregen door een schriftelijke opdracht van opdrachtgever, verwijzend naar deze overeenkomst en een offerte die door NOS AUTOMATISERING op verzoek is uitgebracht. NOS AUTOMATISERING bevestigt de aangepaste overeenkomst door toezending van de relevante aangepaste bijlagen van het contract.

 

49. Software support

49.1. Indien volgens het contract recht op softwaresupport bestaat heeft de opdrachtgever recht op het stellen van technische vragen over de onder de overeenkomst vallende software licenties zoals gespecificeerd in een bijlage van het contract. Vragen kunnen door de opdrachtgever telefonisch worden gesteld of per brief of email. Beantwoording zal hoofdzakelijk telefonisch geschieden of, naar keuze van NOS AUTOMATISERING per brief of email. Indien NOS AUTOMATISERING van mening is dat het door opdrachtgever gemelde probleem alleen ter plaatse kan worden opgelost en dit aan opdrachtgever laat weten is zij gerechtigd de ondersteuning per telefoon of email te staken.

 

50. Software updates

50.1. Indien de fabrikant van de software nieuwe software updates uitbrengt waar de opdrachtgever volgens de bij de fabrikant geldende voorwaarden recht op heeft verplicht NOS AUTOMATISERING zich om het beschikbaar komen van de nieuwe software aan opdrachtgever kenbaar te maken. Dit kan, naar keuze van NOS AUTOMATISERING, gebeuren door publicatie op een bij opdrachtgever eenmalig bekend gemaakte website, door middel van email of per brief. Indien opdrachtgever wil dat de software door NOS AUTOMATISERING wordt geïnstalleerd gebeurt dat tegen de dan geldende tarieven.

 

51. Uitsluitingen

51.1. Storingen in de goede werking van de software veroorzaakt door gebruikersfouten, hardware, onderlinge incompatibiliteit van software en/of randapparatuur of extreme omgevingsinvloeden geven geen recht op ondersteuning.

 

52. Wijzigingen in de hardware

52.1. Bij het sluiten van de overeenkomst is de software geïnstalleerd op een hardware configuratie die door NOS AUTOMATISERING is geïnstalleerd of geaccepteerd. Indien de opdrachtgever iets wijzigt aan de hardware waarop de software geïnstalleerd is dient NOS AUTOMATISERING daar vooraf schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. NOS AUTOMATISERING kan in dat geval adviezen uitbrengen t.a.v. de door de opdrachtgever voorgestelde wijzigingen. Indien de opdrachtgever deze adviezen niet opvolgt heeft NOS AUTOMATISERING het recht de softwaresupport op te schorten tot de adviezen zijn opgevolgd. Deze situatie geeft opdrachtgever geen recht op beëindigen van de overeenkomst of opschorten van de betalingsverplichtingen.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR REMOTE BEHEER OVEREENKOMSTEN

 

53. Algemeen

53.1. Op remote beheer overeenkomsten zijn ook alle hierboven genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar voorwaarden strijdig zijn prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

 

54. Toegang tot het netwerk

54.1. Teneinde remote beheer mogelijk te maken dient het remote beheercentrum van NOS AUTOMATISERING in Den Ham te allen tijde elektronisch toegang te kunnen krijgen tot het netwerk van opdrachtgever middels de door NOS AUTOMATISERING geleverde apparatuur voor remote beheer. Indien en zolang toegang tot het netwerk van opdrachtgever vanuit het remote beheer centrum van NOS AUTOMATISERING niet mogelijk is door uitval van de betreffende verbinding, door storing in de elektriciteitsvoorziening bij de opdrachtgever, of als gevolg van handelingen verricht door of in opdracht van opdrachtgever is NOS AUTOMATISERING niet gehouden aan de verplichtingen voortkomend uit de remote beheer overeenkomst. Dit geeft opdrachtgever geen recht op tussentijds beëindigen van de overeenkomst of op restitutie van (een deel van) de premie.

 

55. Storingen

55.1. Storingen in hardware worden opgelost voor zover gedekt door en volgens de voorwaarden van de afgesloten hardware serviceovereenkomst. Software updates worden verstrekt voor zover gedekt door een software update overeenkomst.

55.2. Indien het deel van het netwerk waar de remote beheer overeenkomst betrekking op heeft niet of niet volledig bij NOS AUTOMATISERING in een hardware overeenkomst is opgenomen heeft opdrachtgever geen recht op het oplossen van storingen in de hardware.

55.3. Indien het deel van het netwerk waar de remote beheer overeenkomst betrekking op heeft niet of niet volledig bij NOS AUTOMATISERING in een software update overeenkomst is opgenomen heeft opdrachtgever geen recht op het oplossen van storingen in de software.

 

56. Uitsluitingen

56.1. NOS AUTOMATISERING is niet gehouden aan de verplichtingen vallend onder de remote beheer overeenkomst indien er storingen optreden als gevolg van gebruikersfouten, hardware problemen die niet worden gedekt door een bij NOS AUTOMATISERING afgesloten hardware overeenkomst of incompatibiliteit van software.

 

57. Wijzigingen aangebracht door opdrachtgever

57.1. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de hardware, de software of in de configuratie van (onderdelen van) het in beheer gegeven netwerk dient opdrachtgever NOS AUTOMATISERING daar schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien NOS AUTOMATISERING verwacht dat de wijziging tot problemen zou kunnen leiden zal zij een advies uitbrengen tot aanpassing van het netwerk. Indien de opdrachtgever dat advies niet opvolgt is NOS AUTOMATISERING gerechtigd de dienstverlening te staken en/of de beheer overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Opdrachtgever dient in dat geval de verschuldigde premie tot de eestvolgende vervaldatum te betalen.

57.2. Indien opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt zoals bedoeld onder het eerste lid van dit artikel komt de verplichting van NOS AUTOMATISERING om een administratie te voeren te vervallen. Dit geeft opdrachtgever geen recht op tussentijds beëindigen van de overeenkomst of op restitutie van (een deel van) de premie.

 

58. Extra werkzaamheden

58.1. Indien opdrachtgever NOS AUTOMATISERING opdracht geeft tot het uitvoeren van (beheer)werkzaamheden die niet worden gedekt door de remote beheer