Algemeen

De site www.nosautomatisering.nl wordt beheerd door NOS Automatisering, “NOS Automatisering”. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOS Automatisering. Deze disclaimer kan door NOS Automatisering worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. NOS Automatisering neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat NOS Automatisering niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Intellectuele eigendom

NOS Automatisering behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOS Automatisering te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. NOS Automatisering adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan NOS Automatisering te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

NOS Automatisering, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. NOS Automatisering aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan NOS Automatisering wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.